Hoạt động phục vụ cộng đồng của trường đại học theo yêu cầu kiểm định chất lượng

  • 26-03-2021
  • /
  • Phòng DBCL
  • 420
Hoạt động phục vụ cộng đồng của trường đại học theo yêu cầu kiểm định chất lượng
Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài Chương trình đào tạo

Bài viết trước

Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài Chương trình đào tạo
Điều chỉnh một số phụ lục Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD

Bài viết tiếp theo

Điều chỉnh một số phụ lục Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD

Related articles

Tập huấn trực tuyến về Phương pháp sư phạm số
26/03/2021

Tập huấn trực tuyến về Phương pháp sư phạm số

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021
26/10/2017

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021