Chức năng nhiệm vụ

(Trích Điều 6, Quyết định số 100/QĐ-ĐHNT ngày 07/02/2018)

A. Chức năng

Phòng Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng về đảm bảo chất lượng, hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, công tác khảo thí trong phạm vi toàn Trường.

B. Nhiệm vụ

* Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

 1. Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng đào tạo; nghiên cứu ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng trong nước và quốc tế vào thực tiễn Nhà trường, tham mưu ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục;
 2. Chủ trì thực hiện công tác tự đánh giá Trường và chương trình đào tạo, đầu mối tổ chức các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đại học;
 3. Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, đánh giá ngoài; hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trực thuộc Trường;
 4. Tổ chức quản lý hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá; hoạt động giảng dạy e-learning và các hoạt động học thuật nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo;
 5. Quản lý việc cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ;
 6. Xây dựng các quy định và chủ trì công tác phối hợp giữa các đơn vị được giao trách nhiệm trong công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng đào tạo và phục vụ đào tạo;
 7. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về ĐBCL cho CBVC của Trường;
 8. Xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế;
 9. Quản lý và theo dõi khối lượng giờ giảng của giảng viên, xác nhận để tính thanh toán vượt giờ;
 10. Tổ chức lưu giữ và bảo mật cơ sở dữ liệu của Trường về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng;
 11. Chủ trì việc thực hiện ba công khai hàng năm theo quy định.

* Công tác khảo thí

 1. Xây dựng các quy định, quy chế về thi, kiểm tra đánh giá (gọi chung là thi). Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế thi tại Trường và các cơ sở liên kết đào tạo;
 2. Chủ trì, hỗ trợ các khoa, viện, bộ môn trong công tác phát triển, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi; phối hợp với các khoa, viện để kiểm soát chất lượng đề thi kết thúc học phần đối với tất cả các hệ, bậc đào tạo của Trường;
 3. Tổ chức in sao đề thi cho các kỳ thi đầu vào (trừ kỳ thi tuyển sinh quốc gia), đầu ra thuộc các loại hình đào tạo, đề thi kết thúc các học phần tiếng Anh không chuyên;
 4. Chủ trì và phối hợp Phòng đào tạo Đại học và các khoa, viện để điều động cán bộ coi thi kết thúc học phần cho các khoa, viện có nhu cầu theo kế hoạch thi chung củaTrường.

* Công tác khác

 1. Thực hiện chế độ báo cáo liên quan đến hoạt động đảm bảo chất lượng và khảo thí theo quy định.
 2. Quản lý, đánh giá cán bộ viên chức của đơn vị và tài sản thiết bị được giao.
 3. Thực hiện chế độ báo cáo về nhiệm vụ được giao theo quy định.
 4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.