Phân công nhiệm vụ

1. Ông Đinh Đồng Lưỡng (Trưởng phòng)

    - Chỉ đạo chung các công việc của Phòng;

    - Chủ trì công tác xây dựng, cập nhật văn bản về ĐBCL và KT;

    - Tổ chức triển khai, đánh giá các chương trình/đề án công tác ĐBCL cấp Trường;

    - Chủ trì công tác tập huấn và triển khai KĐCL nhà trường và CTĐT;

    - Triển khai, phân tích đánh giá ý kiến các bên liên quan;

    - Chủ trì hoạt động đổi mới PPGD và đánh giá, các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng ĐT, phát triển văn hóa chất lượng;

    - Phụ trách Diễn đàn đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá.

2. Ông Ngô Quang Trọng (Phó trưởng phòng)

    - Chủ trì công tác Khảo thí;

    - Chủ trì công tác KT-GS hoạt động thi;

    - Chủ trì công tác xây dựng văn bản, quy trình, quy định về hoạt động cấp phát VBCC;

    - Chủ trì công tác phối hợp thanh tra với các đơn vị chức năng;

    - Chủ trì công tác lưu giữ bài thi;

    - Tham gia công tác thanh toán giờ giảng;

    - Tham gia các công tác khác do Lãnh đạo phòng phân công.

3. Ông Lê Văn Hảo (Cố vấn)

   -  Tư vấn các hoạt động ĐBCL & KĐCL giáo dục theo các quy định hiện hành của Bộ;

   - Tập huấn tự đánh giá các CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ;

   - Tư vấn chuyên môn về công tác khảo thí và đổi mới phương pháp giảng dạy.

4. Bà Nguyễn Thị Kim Vân (Chuyên viên chính)

    -  Chủ trì công tác thanh toán giờ giảng;

    -  Chủ trì công tác quản lý, cấp phát phôi VBCC;

    -  Chủ trì việc thực hiện các báo cáo cấp trên khi có yêu cầu;

    - Chủ trì công tác báo cáo ba công khai theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo;

    - Tham gia công tác KĐCL nhà trường và CTĐT;

    - Tham gia các công tác khác do Lãnh đạo phòng phân công.

5. Bà Lê Ngọc Quý Linh (Chuyên viên)

    - Chủ trì theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch năm học của Trường;

    - Chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch ĐBCL hằng năm;

    - Chủ trì công tác chấm thi và phúc khảo, thẩm định hồ sơ xét tốt nghiệp;

    - Chủ trì công tác cập nhật trang Web của Phòng, Diễn đàn đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá;

    - Chủ trì công tác cập nhật minh chứng KĐCL online. Phụ trách CSVC, văn thư của Phòng;

    - Tham gia công tác KĐCL nhà trường và CTĐT;

    - Tham gia các công tác khác do Lãnh đạo phòng phân công.

6. Bà Trần Trương Thy Thơ (Chuyên viên)

    - Chủ trì theo dõi, ghi nhận hoạt động hội thảo NCCLĐT, SHHT của các khoa, BM;

    - Chủ trì theo dõi hoạt động thực hành, thực tập;

    - Chủ trì theo dõi triển khai E-Learning;

    - Xác minh văn bằng chứng chỉ;

    - Triển khai công tác đánh giá giảng viên giảng dạy tiêu biểu hàng năm;

    - Chủ trì triển khai công tác xây dựng ngân hàng đề thi;

    - Tham gia công tác KĐCL nhà trường và CTĐT;

    - Tham gia các công tác khác do Lãnh đạo phòng phân công.

7. Bà Nguyễn Thị Hoa Hường (Chuyên viên)

    - Chịu trách nhiệm theo dõi việc công khai và thực hiện ĐCHP, ĐCCTHP của các Khoa/Viện được phân công;

    - Chủ trì công tác lấy ý kiến các bên liên quan;

    - Thường trực công tác KĐCL nhà trường và CTĐT và các chuẩn quốc tế;

    - Thường trực công tác tập huấn và triển khai KĐCL nhà trường và CTĐT;

    - Thường trực công tác báo cáo ba công khai theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo;

    - Tham gia các công tác khác do Lãnh đạo phòng phân công.