Kiểm định chất lượng

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lí

Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo

Tiêu chuẩn 4:  Các hoạt động đào tạo

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên và nhân viên

Tiêu chuẩn 6: Người học

Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế

Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác

Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lí tài chính