Tổng hợp văn bản Đảm bảo chất lượng & Kiểm định chất lượng giáo dục

1. Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012: Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ và TCCN

2. Công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013: Hướng dẫn tự đánh giá trường ĐH, CĐ và TCCN

3. Công văn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/213: Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

4. Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014: Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012

5. Công văn số 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 29/8/2014: Hướng dẫn đánh giá ngoài trường ĐH, CĐ và TCCN

6. Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/9/2015: Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

7. Công văn số 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2016: Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học

8. Công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH ngày 28/9/2016: Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

9. Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT  ngày 19/5/2017: Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

10. Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018: Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

11. Công văn số  767/QLCL-KĐCLGDH ngày 20/4/2018: Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

12. Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD  ngày 20/4/2018: Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

13. Bảng hướng dẫn kèm công văn 1668 thay thế công văn 768 (31/12/2019) Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
  • Ngày cập nhật: 13/01/2021
  • Ngày đăng: 13/01/2021
In nội dung

Văn bản

Chưa có nội dung nào