Văn bản cấp Nhà nước

1. Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

2. Nghị quyết đổi mới giáo dục 2006-2020

3. Quyết định ban hành quy định về quy trình và chu trình kiểm định chất lượng GD trường ĐH, CĐ, TCCN

4. Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT ngày 28  tháng 12  năm 2012  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về kiểm định viên KĐCL giáo dục

5. Thông tư số 61/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức KĐCL giáo dục

6. Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28  tháng 12  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

7. Luật thanh tra (2010)

8. Luật tố cáo (2011)

9. Luật khiếu nại (2011)
10. Luật tiếp công dân (2013)

11. Nghị định số 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

12. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

13. Nghị định số 76/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo

14. Nghị định số 86/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

15. Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực GD

16. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2013-2014 đối với các cơ sở GDĐH, trường TCCN (số   7496 /BGDĐT-TTr)

17. Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường TCCN
18. Thông tư 62-2012/TT-Bộ GDĐT ngày 28/02/2012 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường ĐH, CĐ và TCCN.
19. Quyết định số 06/VBHN-Bộ GDĐT ngày 04/3/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.
20. Công văn số 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2016 của Cục Khảo thí và KĐCL giáo dục hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học (theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học do Bộ GD&ĐT ban hành - Dùng cho tự đánh giá và đánh giá ngoài)
21. Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
22. Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
23. Kế hoạch số 118/KH-BGDĐT ngày 23/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017
24. Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học (766-QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018)
25. Hướng dẫn đánh giá ngoài sơ sở giáo dục đại học (767-QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018)
26. Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (768-QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018)
27. Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH (769-QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018)
28. Bảng hướng dẫn kèm công văn 1668 thay thế công văn 768 (31/12/2019) Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
29. Tài liệu hướng dẫn kèm công văn 1669  thay thế công văn 769 (31/12/2019) đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học