Văn bản thanh tra

1. Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở GDĐH, TCCN (hiệu lực thi hành từ ngày 03/02/2013):

Văn bản liên quan:

2. Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục (hiệu lực thi hành từ ngày 18/01/2014)

Văn bản liên quan:

3. Luật tiếp công dân (2013)

4. Thông tư số 40/2013/TT-Bộ GDĐT ngày 18/12/2013 Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo