Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài Chương trình đào tạo

  • 26-03-2021
  • /
  • 372

Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài Chương trình đào tạo

Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài Chương trình đào tạo
Tập huấn trực tuyến về Phương pháp sư phạm số

Bài viết trước

Tập huấn trực tuyến về Phương pháp sư phạm số
Điều chỉnh một số phụ lục Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD

Bài viết tiếp theo

Điều chỉnh một số phụ lục Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD

Bài viết liên quan

Tập huấn trực tuyến về Phương pháp sư phạm số
26/03/2021

Tập huấn trực tuyến về Phương pháp sư phạm số

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021
26/10/2017

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021