Hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

  • 20-10-2014
  • /
  • Quản trị website
  • 3594
  • Tin tức sự kiện
Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), ...
Hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp

http://www.moet.gov.vn/?page=1.10&view=415

Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KTKĐCLGD) hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ và TCCN (đã hoàn thành tự đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành) từ năm 2014 như sau:

            I. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

            1. Thành lập đoàn đánh giá ngoài

           Giám đốc tổ chức KĐCLGD ra quyết định thành lập Đoàn ĐGN với số lượng và tiêu chuẩn của các thành viên đáp ứng quy định tại Điều 19 của Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT.

          Ngoài ra, các thành viên đoàn ĐGN cần có tinh thần tự nguyện tham gia hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, không vì mục đích lợi nhuận. Đồng thời, có văn bản cam kết hoặc thỏa thuận với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục về đạo đức nghề nghiệp: có trách nhiệm giữ bí mật thông tin liên quan đến hoạt động ĐGN theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT; tôn trọng các đối tượng phỏng vấn, các thành viên của cơ sở giáo dục được đánh giá và các thành viên khác trong đoàn...

           2. Vai trò và trách nhiệm của các thành viên đoàn đánh giá ngoài

           a) Trưởng đoàn đánh giá ngoài

         Trưởng đoàn chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của đoàn; chịu trách nhiệm chính trong việc lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của đoàn; đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch khảo sát tại cơ sở giáo dục và điều hành các hoạt động của đoàn; thay mặt đoàn thông báo và thảo luận với cơ sở giáo dục về kết quả khảo sát, những nhận định và khuyến nghị của đoàn đối với cơ sở giáo dục; chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, báo cáo kết quả khảo sát tại cơ sở giáo dục và báo cáo đánh giá ngoài của đoàn; tập hợp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của đoàn và chuyển cho tổ chức KĐCLGD để lưu trữ sau khi kết thúc đợt ĐGN; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc giải trình các yêu cầu khiếu nại hoặc chất vấn có liên quan đến hoạt động của đoàn ĐGN.

            b) Thư ký

           Thư ký có nhiệm vụ giúp trưởng đoàn ĐGN chuẩn bị kế hoạch, triển khai các hoạt động và chuẩn bị các báo cáo của đoàn, tham gia các hoạt động theo kế hoạch chung của đoàn và thực hiện các nhiệm vụ do trưởng đoàn phân công. Cụ thể: lập kế hoạch, tập hợp các hồ sơ, tài liệu của đoàn để phục vụ cho việc viết các báo cáo của đoàn, ghi chép nội dung các buổi thảo luận chung của đoàn, tham gia viết các báo cáo của đoàn và hoàn thiện báo cáo chính thức, thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng đoàn.

            c) Các thành viên

          Các thành viên trong đoàn ĐGN có trách nhiệm tham gia các hoạt động theo kế hoạch chung của đoàn và thực hiện nhiệm vụ do trưởng đoàn phân công, tham gia hoàn thiện báo cáo chính thức của đoàn.

          Thành viên thường trực còn có nhiệm vụ cùng với thư ký giúp trưởng đoàn làm công tác chuẩn bị và triển khai các hoạt động ĐGN.

           3. Nguyên tắc làm việc của đoàn đánh giá ngoài

           Đoàn ĐGN làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và đồng thuận các ý kiến trong đoàn.

          Đối với những nội dung không đạt được sự nhất trí của trên 2/3 số thành viên trong đoàn ĐGN, trưởng đoàn có trách nhiệm tổ chức họp đoàn để thảo luận trực tiếp và đưa ra quyết định cuối cùng.

.........

Quyết định v/v Ban hành Chuẩn mực hoạt động giảng dạy (số 984/QĐ-ĐHNT ngày 07/10/2014)

Bài viết trước

Quyết định v/v Ban hành Chuẩn mực hoạt động giảng dạy (số 984/QĐ-ĐHNT ngày 07/10/2014)
Khai giảng năm học mới và đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục lần 3 của Trường Đại học Nha Trang

Tin tiếp theo

Khai giảng năm học mới và đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục lần 3 của Trường Đại học Nha Trang

Bài viết liên quan