Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lí tài chính

- Quy chế chi tiêu nội bộ (Đã sửa đổi và bổ sung theo quyết định số 590/QĐ-ĐHNT ngày 19/5/2011)

 

* DANH MỤC MINH CHỨNG GIAI ĐOẠN 2012 -2017:

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày/tháng/năm ban hành

Nơi ban hành

Tiêu chí 10.1: Có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo được các nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường đại học.

H10.1.1

Chiến lược phát triển trường ĐHNT đến 2020, tầm nhìn 2030

Số 1916/QĐ-ĐHNT ngày 31/12/2013

Trường ĐHNT

H10.1.2

Thành lập các Viện, Trung tâm tự cân đối để duy trì  hoạt động và làm nghĩa vụ đối với nhà trường

Quyết định số 635/QĐ-ĐHNT  ngày 30/8/2006

Quyết định số 522/QĐ-ĐHNT  ngày 10/5/2013

Quyết định số 1152/QĐ-ĐHNT  ngày 04/10/2011

Quyết định số 286/QĐ-ĐHNT  ngày 15/6/2012

Quyết định 776/QĐ-ĐHNT ngày 8/7/2011

Trường ĐHNT

H10.1.3

Hợp đồng với Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang  và Công ty Yến sào Nha Trang

Hợp đồng số 06/MT/HĐKT  ngày  16/2/2012

Hợp đồng ngày  01/6/2009

Trường ĐHNT và Cty Mê Trang, Công ty Yến sào Nha Trang

H10.1.4

Quyết định ban hành giá cho thuê tài sản

Số 705/QĐ-ĐHNT, ngày 22/7/2014

Trường ĐHNT

H10.1.5

Các Hợp cho thuê sân bóng đá cỏ nhân tạo; mặt bằng giữ xe; KTX và Nhà ăn SV….

HĐ số 59A/HĐKT-HĐNT ngày 28/3/2014

HĐ số 27/HĐKT-HĐNT ngày 01/4/2012

HĐ số 08/HĐ-HĐNT ngày 01/9/2014

HĐ số 01 và 02-15/HĐKT-HĐNT ngày 01/9/2015

- Trường ĐHNT với các nhà thầu dịch vụ

H10.1.6

Nguồn thu từ hoạt động đào tạo và CGCN ở các trung tâm, viện, HTQT
(Xem thêm các báo cáo bản cứng)