Biểu mẫu

1.1 Mẫu phiếu đánh giá giờ giảng (2013)

      1.2 Mẫu phiếu tổng hợp đánh giá giờ giảng (2013)

      1.3 Mẫu báo cáo tổng hợp đánh giá giờ giảng

      1.4 Mẫu phiếu đăng ký sinh hoạt học thuật (2013)

      1.5 Mẫu đề thi (2013)

      1.6 Mẫu phiếu đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên (NH 2014-2015)

      1.7 Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh giờ giảng (2018)

      1.8 Mẫu phiếu đăng ký giảng dạy học phần bằng tiếng Anh (2015)  

      1.9 Mẫu Chương trình học phần (2015)

      1.10 Mẫu Chương trình giảng dạy học phần (2015)

      1.11 Mẫu Đề cương học phần (2016)

      1.12 Mẫu Đề cương chi tiết học phần (2016)

      1.13 Mẫu phiếu đánh giá hoạt động E-Learning (Học kỳ 2/NH 2015-2016)

      1.14 Mẫu phiếu đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên (NH 2015-2016)

     1.15 Các biểu mẫu đi kèm với TB 682 (24/11/2017) về phát triển ngân hàng đề thi các học phần Giáo dục đại cương NH 2017-2018

     1.16 Các biểu mẫu đi kèm với TB 295 (17/5/2018) về quy trình xác nhận văn bằng, chứng chỉ

      1.17 Các biểu mẫu đi kèm với TB 826 (29/11/2019) về Ngân hàng đề thi kết thúc học phần và ứng dụng Rubric trong đánh giá học tập
     
      1.18 Biểu mẫu biên bản bàn giao bài thi kết thúc học phần (2020)

      1.19 Mẫu 1 Đề cương chi tiết học phần giảng dạy E learning (2020)

      1.20 Mẫu 2 Đề cương chi tiết học phần giảng dạy E learning (2020)