Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học

* NĂM 2009:
- Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2009-2010
NĂM 2010:
- Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2010-2011

* NĂM 2011:

- Đề án nâng cao chất lượng đào tạo Đại học và Sau đại học 2011-2016

- Kế hoạch chiến lược phát triển trường ĐHNT đến năm 2020

- Sứ mệnh, tầm nhìn của trường ĐHNT

- Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2011-2012

* NĂM 2012:

Quyết định thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển Trường

Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2012 - 2013

* NĂM 2013:

- Kế hoạch tổ chức tự đánh giá chương trình đào tạo theo AUN

- Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2013 - 2014

NĂM 2014:

Chương trình hành động đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục - Đào tạo thực hiện nghị quyết trung ương 8
Kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo NH 2014-2015

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT của Trường ĐH Nha Trang giai đoạn 2014-2020 NH 14-15

Nghị quyết hội nghị CBVC năm học 2014 - 2015

NĂM 2015:

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT của Trường ĐH Nha Trang giai đoạn 2014-2020 NH 15-16

* DANH MỤC MINH CHỨNG GIAI ĐOẠN 2012-2017
 

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày/tháng/năm ban hành

Nơi ban hành

Tiêu chí 1.1: Sứ mạng của trường đại học được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

 H1.1.1

Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến 2020, tầm nhìn 2030

Số 1916/QĐ-ĐHNT ngày 31/12/2013

Trường ĐHNT

 H1.1.2

Quyết định về việc cập nhật sứ mạng, tầm nhìn, phương châm, giá trị cốt lõi của trường ĐHNT

QĐ số 185 ngày 21/02/2017

Trường ĐHNT

H1.1.3

Văn kiện Đại hội đảng bộ Tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI – Nhiệm kỳ 2010-2015

 

Tỉnh ủy Khánh Hòa

H1.1.4

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện  nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015  và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020

Đảng Cộng sản Việt Nam: văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016

Nguồn: www.dangcongsan.vn

H1.1.5

Góp ý Sứ mạng, Tầm nhìn và định hướng phát triển nhà trường

Thông báo qua email

Trường ĐHNT

H1.1.6

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi Trường ĐH Nha Trang

Website Trường

Trường ĐHNT

H1.1.7

Ảnh chụp Sứ mạng tầm nhìn tại nơi trang trọng của Trường

 

Trường ĐHNT