Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo

* NĂM 2010:

- TB 529 (16.09.2010) về việc triển khai xây dựng chương trình đào tạo  và đề cương chi tiết học phần ở trình độ tiến sĩ

QĐ 1275 (11.10.2010) về thành lập các hội đồng xây dựng chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

* NĂM 2011: 

- QĐ 778 (11.07.2011) về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

TB 378 (14.07.2011) về việc rà soát và hoàn thiện chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

* NĂM 2012:

QĐ 218 (02.03.2012) về việc ban hành các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

* NĂM 2013:

Sổ tay Sinh viên khóa 55 

* NĂM 2014:

Phương án tự chủ tuyển sinh năm 2015 của trường ĐH Nha Trang

Sổ tay Sinh viên khóa 56

TB 715 (28.11.2014) về hoàn chỉnh chương trình đào tạo thạc sĩ

* NĂM 2015:

 

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo

Quy chế Sinh viên năm 2015

QĐ 778 (31.08.2015) về thành lập hội đồng nghiệm thu các chương trình đào tạo tiến sĩ

QĐ 107 (03.02.2015) về việc ban hành quy định tổ chức và quản lý chương trình thạc sĩ Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

TB 23 (15.01.2015) về việc tổ chức xây dựng và thẩm định đề cương học phần thạc sĩ

QĐ 479 (20.05.2015) về việc thành lập các hội đồng cập nhật chương trình đào tạo tiến sĩ


 

* DANH MỤC MINH CHỨNG GIAI ĐOẠN 2012 -2017:

 

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày/tháng/năm ban hành

Nơi ban hành

Tiêu chí 3.1: Chương trình đào tạo của trường đại học được xây dựng theo các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trong nước hoặc trên thế giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp.

H3.1.1

CTĐT trình độ SĐH các ngành Tiến sĩ

Ảnh chụp màn hình Website

Trường ĐHNT

 

CTĐT trình độ SĐH các ngành Thạc sĩ

Ảnh chụp màn hình Website

   Trường ĐHNT

 

CTĐT các ngành Đại học, Cao đẳng, Trung cấp

Ảnh chụp màn hình Website

   Trường ĐHNT

H3.1.2

QĐ thành lập HĐ xây dựng CTĐT 2012

QĐ số 362/QĐ-ĐHNT ngày 4/4/2012;

Trường ĐHNT

 

QĐ thành lập HĐ xây dựng CTĐT 2013

QĐ số 614/QĐ-ĐHNT ngày 23/5/2013

Trường ĐHNT

H3.1.3

QĐ thành lập tổ CG về CLĐT

QĐ số 176/QĐ-ĐHNT ngày 02/3/2011

Trường ĐHNT

H3.1.4

QĐ giao CTĐT về cho Khoa/Viện quản lý

QĐ số 232/QĐ-ĐHNT ngày 26/3/2013

Trường ĐHNT

H3.1.5

Ảnh chụp website Phòng Đào tạo

Ảnh chụp màn hình website Phòng Đào tạo

Trường ĐHNT

 

Ảnh chụp website Sau đại học

     Trường ĐHNT

H3.1.6

TB cập nhật chương trình đào tạo trình độ ĐH, CĐ hình thức chính quy

TB 789 ngày 30/12/2015 cập nhật chương trình đào tạo trình độ ĐH, CĐ hình thức chính quy

Trường ĐHNT

H3.1.7

TB hướng dẫn hoàn thiện CTGD trình độ ĐH hệ CQ

TB số 661/TB-ĐHNT ngày 02/12/2011;

Trường ĐHNT

 

TB hướng dẫn xây dựng CĐR và CTGD CĐ hệ CQ và ĐH liên thông từ CĐ

TB ngày 25/05/2012 của Tổ CG

Trường ĐHNT

H3.1.8

Thư ngỏ về lấy ý kiến và phiếu lấy ý kiến 2011

File kèm theo

Trường ĐHNT

H3.1.9

QĐ thành lập các tổ cập nhật CTĐT trình độ ĐH, CĐ (có sự tham gia của các bên liên quan)

QĐ số 65/QĐ-ĐHNT ngày 22/1/2016

Trường ĐHNT

H3.1.10

TB kế hoạch công tác ĐBCL năm học 2015-2016;

TB số 589/TB-ĐHNT ngày 05/10/2015;

Trường ĐHNT

 

QĐ thành lập HĐ đánh giá báo cáo TĐG CTĐT theo AUN;

QĐ số 498/QĐ-ĐHNT ngày 11/6/2014;

   Trường ĐHNT

 

BB đánh giá nghiệm thu các CTĐT tự ĐG theo AUN

Biên bản nghiệm thu ngày 28/8/2014

Trường ĐHNT