Tiêu chuẩn 6: Người học

* Mục tiêu đào tạo công bố đầu khóa học

* Chương trình đào tạo công bố đầu khóa học (Tiêu chí 3.3)

* Quy chế đào tạo của Bộ GDĐT


Hướng dẫn thực hiện Quy chế 25 (2006)

* Tuyên truyền phổ biến quy chế đào tạo và hướng dẫn thực hiện

- Trường ĐHNT đã tổ chức thực hiện "tuần giáo dục công dân HS-SV" đầu năm học 2012-2013 cho Khóa 54 (2012)

* Chuẩn đầu ra của CTĐT:

- Quy định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học

* Sổ tay Sinh viên

Sổ tay Sinh viên khóa 55
 

Sổ tay Sinh viên khóa 56

Quy chế Sinh viên năm 2015

* Sổ tay học viên

Sổ tay học viên cao học 2009

Sổ tay học viên cao học 2010

Sổ tay học viên cao học 2011

Sổ tay học viên cao học 2012

Niên giám Sau Đại học 2013 - 2014

Niên giám Sau Đại học 2014 - 2015

 

* DANH MỤC MINH CHỨNG GIAI ĐOẠN 2012 -2017:


 

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày/tháng/năm ban hành

Nơi ban hành

Tiêu chí 6.1: Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình giáo dục, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

H6.1.1

Sổ tay sinh viên các khóa
(Xem thêm bản cứng)

Sổ tay Sinh viên khóa 55
Sổ tay Sinh viên khóa 56
Quy chế Sinh viên năm 2015

Trường ĐHNT

H6.1.2

Website trường ĐHNT

 

Trường ĐHNT

H6.1.3

Lịch học tuần GDCD đầu khóa

 

Trường ĐHNT

 

Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện sinh viên_2016

Ảnh chụp website ngày 11/6/2016

Trường ĐHNT

 

Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện sinh viên_2017

Ảnh chụp website ngày 27/4/2017

Trường ĐHNT

H6.1.4

Phân công cố vấn học tập các Khoa/Viện

 

Trường ĐHNT

 

Phiếu lấy ý kiến phản hồi của người học về công tác cố vấn học tập

 

Trường ĐHNT

 

Kết quả tổng hợp lấy ý kiến phản hồi của người học về công tác cố vấn học tập

 

Trường ĐHNT

H6.1.5

Lịch chào cờ các Khoa/Viện
(Xem thêm báo cáo tháng Công tác sinh viên)

 

Trường ĐHNT

H6.1.6

www.ntu.edu.vn, hệ thống bảng tin trường

 

Trường ĐHNT

H6.1.7

Thống kê số lượng SV chuyển ngành các năm

 

Trường ĐHNT

 

* NĂM 2011:

- Kế hoạch chiến lược phát triển trường ĐHNT đến năm 2020
Quyết định v/v ban hành Quy định về định danh, định biên CBVC khối hành chính

Quyết định v/v sắp xếp lại nhân sự tại các đơn vị nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2011-2016

Quyết định v/v sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2011-2016

Quyết định v/v ban hành chức năng, nhiệm vụ các đơn vị

* NĂM 2012:

- Thông báo chấn chỉnh về việc phân công cán bộ giảng dạy

* NĂM 2013: 

Quyết định về việc tổ chức lại các Bộ môn thuộc Khoa/Viện đào tạo

* NĂM 2014:

Danh sách cán bộ giảng dạy cơ hữu (cập nhật đến tháng 02/2014)
 

* DANH MỤC MINH CHỨNG GIAI ĐOẠN 2012 -2017:


Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày/tháng/năm ban hành

Nơi ban hành

Tiêu chí 5.5: Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên

H5.5.1

Bảng lương hàng tháng

 

Trường ĐHNT

H5.5.2

Qui chế Chi tiêu nội bộ hàng năm

 

Trường ĐHNT

H5.5.3

Qui định mời GV trình độ cao đến tuổi nghỉ hưu, đã nghỉ hưu tham gia công tác với trường

QĐ số 1612/QĐ-ĐHNT ngày 4/12/2013

Trường ĐHNT

H5.5.4

Kết quả rà soát đội ngũ GV ở các ngành để trên cơ sở đó cân đối tỉ lệ SV trên GV

   

H5.5.5

Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015  Đã có bộ biểu mẫu công khai cho NH 15-16

Theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17/10/2014 của Bộ GD ĐT

Trường ĐHNT