Tiêu chuẩn 4: Các hoạt động đào tạo

* Hệ thống các văn bản pháp quy cấp trường

* Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

* Website trường ĐHNT

* NĂM 2009:

- Quyết định về việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ

* NĂM 2010:

- Quyết định v/v Ban hành quy định quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ

* NĂM 2013:

- Sổ tay Sinh viên năm 2013

* NĂM 2014:

- Sổ tay Sinh viên năm 2014

Quy định đào tạo thạc sĩ năm 2014

- Ban hành Quy định tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học của Trường ĐH Nha Trang

Quyết định 218 (17.3.14) về Quy định về xây dựng và điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo của Trường ĐH Nha Trang


* NĂM 2015:

Quy chế Sinh viên năm 2015
* DANH MỤC MINH CHỨNG GIAI ĐOẠN 2012 -2017:


Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày/tháng/năm ban hành

Nơi ban hành

Tiêu chí 4.1: Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập của người học theo quy định.

H4.1.1

QĐ ban hành CTGD hệ chính quy

QĐ số 695/QĐ-ĐHNT ngày 15/6/2012

Trường ĐHNT
 

QĐ ban hành 7 CTĐTĐH hệ CQ

QĐ số 682/QĐ-ĐHNT ngày 11/6/2013

Trường ĐHNT
 
 

QĐ ban hành 3 CTĐTĐH hệ CQ

QĐ số 1735/QĐ- ĐHNT ngày 27/12/2013

Trường ĐHNT
 

H4.1.2

QĐ ban hành CTĐT liên thông CQ

QĐ 888/QĐ-ĐHNT ngày 13/10/2016 Trường ĐHNT
 

QĐ ban hành CTĐT văn bằng 2 chính quy

QĐ 888/QĐ-ĐHNT ngày 13/10/2016 Trường ĐHNT
 

QĐ ban hành CTĐT VLVH

QĐ 888/QĐ-ĐHNT ngày 13/10/2016 Trường ĐHNT
 
 

Công văn vv mở các khóa đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Số 297/TCDL-LH ngày 23/3/2017

 

H4.1.3

QĐ vv giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ gđ 2010-2020

Số 5339/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2011

BGDĐT

 

QĐ ban hành CTĐT trình độ tiến sĩ

QĐ số 778/QĐ- ĐHNT ngày 11/7/2011

Trường ĐHNT
 

QĐ vv giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ gđ 2010-2020

Số 2234/QĐ-BGDĐT ngày 1/7/20144

BGDĐT

H4.1.4

QĐ ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ

QĐ số 218/2012/QĐ-ĐHNT ngày 2/3/2012

Trường ĐHNT

H4.1.5

QĐ ban hành CTGD hệ chính quy

QĐ số 695/QĐ-ĐHNT ngày 15/6/2012

Trường ĐHNT
 

QĐ ban hành 7 CTĐTĐH hệ CQ

QĐ số 682/QĐ-ĐHNT ngày 11/6/2013

Trường ĐHNT
 

QĐ ban hành 3 CTĐTĐH hệ CQ

QĐ số 1735/QĐ- ĐHNT ngày 27/12/2013

Trường ĐHNT

H4.1.6

TB tuyển sinh cao học đợt I 2016

Số 835/TB-ĐHĐN ngày 22/2/2016

 
 

TB tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý HSTB và BĐKH

Số 253/ĐHNT-SĐH ngày 05/5/2016

Trường ĐHNT
 

TB tuyển đại học bằng hai ngành Luật hình thức VLVH năm 2016

Số 91/TB-ĐHL  ngày 1/6/16

 
 

QĐ vv thành lập lớp cao học quốc tế khóa tuyển sinh 2012

Số 33/QĐ-ĐHNT ngày 15/1/2013

Trường ĐHNT

H4.1.7

TB về việc xây dựng CTĐT bằng 2 và liên thông tương ứng CTĐT khóa 58 trở đi

TB 305 ngày 23/5/2017

Trường ĐHNT

H4.1.8

VB liên kết đào tạo với ĐH Luật TP, ĐH Đà Nẵng, ĐH Tromso,…

TB số 835/TB-ĐHNT ngày 22/2/2016;

253/ĐHNT-SĐH ngày 5/5/20116;

TB số 691/TB-ĐHNT ngày 1/6/2016

Trường ĐHNT

H4.1.9

QĐ vv ban hành quy định tổ chức và quản lý chương trình thạc sĩ quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

QĐ số 107/QĐ-ĐHNT ngày 3/2/2015

Trường ĐHNT

H4.1.10

DS lớp Cao học Nauy

Danh sách  kèm theo

Trường ĐHNT

H4.1.11

Tổ chức đào tạo chuyên ngành ThS Nuôi trồng thủy sản (bằng tiếng Anh) theo đặt hàng và tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Phi

  Trường ĐHNT

H4.1.12

QĐ vv giao cho 07 trường đại học và cao đẳng đào tạo liên thông

QĐ ngày 23/8/2007

BGDĐT

 

Các công văn mở lớp tại các địa phương, cơ sở liên kết

   

H4.1.13

TB giới thiệu một số công cụ dùng cho E-learning;

TB Kế hoạch triển khai E-learning

TB số 06/TB-ĐBCL ngày 04/10/2015;

TB số 647/TB-ĐHNT ngày 02/11/2015

Trường ĐHNT