Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

* NĂM 2007:

- Thông báo v/v tổ chức Hội nghị SV nghiên cứu khoa học

* NĂM 2008:

- Buổi nói chuyện chuyên đề nhân ngày sở hữu trí tuệ thế giới

* NĂM 2011:

- Thông báo v/v hoàn chỉnh, bổ sung nhiệm vụ KHCN đăng ký năm 2011, 2012

- Thông báo v/v báo cáo tình hình hoạt động sáng kiến năm 2011

- Quyết định ban hành quy định về hoạt động sáng kiến

- Viện NC&KTTS tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

- Thông báo xây dựng các nhiệm vụ KH & CN năm 2013

* NĂM 2013:

Hướng tới chiếc tàu ngầm thương hiệu Việt

- Thông báo đề xuất các nhiệm vụ KH & CN năm 2014

- Thông báo tuyển chọn đề tài KHCN cấp Bộ năm 2014

 

- Thông báo xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đón đầu cho năm 2015

* NĂM 2014:

- Xây dựng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước và cấp Bộ năm 2015

- Tọa đàm thúc đẩy hoạt động Khoa học công nghệ bồi dưỡng cán bộ đầu đàn, đầu ngành

- Thông báo tuyển chọn đề tài khoa học cấp Bộ năm 2015

- Trường ĐHNT tổ chức Hội nghị khoa học vì sự phát triển bền vững nghế cá nhân 55 năm thành lập trường

- Thông báo đề xuất nhiệm vụ Khoa học công nghệ đón đầu năm 2016

* NĂM 2015:

- Thông báo tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ năm 2016* DANH MỤC MINH CHỨNG GIAI ĐOẠN 2012 -2017:


Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày/tháng/năm ban hành

Nơi ban hành

Tiêu chí 7.1: Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường đại học.   

H7.1.1

Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

Số 1916/QĐ-ĐHNT ngày 31/12/2013

Trường ĐHNT

H7.1.2

Văn bản hướng xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động KHCN năm 2011

Số 274/BGDĐT-KHCNMT ngày 18/1/2010

Bộ GDĐT

 

Văn bản hướng xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động KHCN năm 2012

Số 8482/BGDĐT-KHCNMT ngày 16/12/2010

Bộ GDĐT

 

Văn bản hướng xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động KHCN năm 2013

Số 8253/BGDĐT-KHCNMT ngày 08/12/2011

Bộ GDĐT

 

Văn bản hướng xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động KHCN năm 2014

Số 80/BGDĐT-KHCNMT ngày 04/1/2013

Bộ GDĐT

 

TB vv xây dựng các nhiệm vụ KH và CN năm 2011

Số 03/TB-KHCN ngày 10/2/2010

Trường ĐHNT

 

TB vv xây dựng các nhiệm vụ KH và CN năm 2012

Số 36/TB-KHCN ngày 16/12/2011

Trường ĐHNT

 

TB vv xây dựng các nhiệm vụ KH và CN năm 2013

Số 28/TB-KHCN ngày 09/1/2012

Trường ĐHNT

 

TB vv xây dựng các nhiệm vụ KH và CN năm 2014

Số 21/TB-KHCN ngày 10/01/2013

Trường ĐHNT

 

TB vv xây dựng các nhiệm vụ KH và CN đón đầu cho năm 2015

Số 347/TB-ĐHNT ngày 01/7/2013

Trường ĐHNT

H7.1.3

QĐ Quy trình quản lý nhiệm vụ KHCN

số 09/QĐ-ĐHNT ngày 05/1/2013

Trường ĐHNT

H7.1.4

QĐ  ban hành Quy trình đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp

số 1302/QĐ-ĐHNT ngày 10/12/2014

Trường ĐHNT

H7.1.5

Công văn vv cung cấp số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí KHCN năm 2011

số 658/ĐHNT-KHCN ngày 19/1/2010

Trường ĐHNT

 

Công văn vv báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2011

Số 619/ĐHNT-KHCN ngày 18/11/2011

Trường ĐHNT

 

Công văn vv báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2012

Số 59/ĐHNT-KHCN ngày 23/11/2012

Trường ĐHNT

 

Công văn vv báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2013

Số 615/ĐHNT-KHCN ngày 06/12/2013

Trường ĐHNT

 

Công văn vv báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2015

Số 745/ĐHNT-KHCN ngày 21/12/2015

Trường ĐHNT

H7.1.6

Chế độ động viên, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ viên chức tham gia các hoạt động KHCN

Quy chế chi tiêu nội bộ

Trường ĐHNT

H7.1.7

Danh mục đề tài, dự án các cấp từ năm 2011-2015

2011-2015

ĐHNT, Bộ GDĐT

H7.1.8

QĐ v/v Thành lập các nhóm nghiên cứu liên ngành

2012-2016

Trường ĐHNT

H7.1.9

Đề tài NCKH chuyên về thủy sản cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh

Thuộc danh mục đề tài, dự án các cấp 2011-2015

Trường ĐHNT

H7.1.10

Kết hợp với các chuyên gia nước ngoài trong nghiên cứu và công bố công trình khoa học chung

Thuộc thống kê bài báo khoa học giai đoạn 2011-2015

Trường ĐHNT

H7.1.11

Báo cáo vv cung cấp số liệu phục xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí KHCN năm 2011

Số 658/ĐHNT-KHCN ngày 19/11/2010

Trường ĐHNT

 

Báo cáo vv tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2011

Số 619/ĐHNT-KHCN ngày 18/11/2011

Trường ĐHNT

 

Báo cáo vv tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2012

Số 595/ĐHNT-KHCN ngày 23/11/2012

Trường ĐHNT

 

Báo cáo vv tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2013

Số 615/ĐHNT-KHCN ngày 06/12/2013

Trường ĐHNT

 

Báo cáo vv tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2014

Số 745/ĐHNT-KHCN ngày 21/12/2015

Trường ĐHNT

 

Quyết định giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đề tài, dự án

2011-2015

Bộ GDĐT