Văn bản pháp quy

1. Kế hoạch cải tiến nhà trường giai đoạn 2020-2022

2. Kế hoạch xây dựng và phát triển ngân hàng đề thi kết thúc học phần năm học 2020-2021

3. Quy định hoạt động sinh hoạt học thuật tại Trường Đại học Nha Trang (Số 512/QĐ-ĐHTN ngày 13/5/2021)

4. Quyết định thành lập Ban xây dựng Đề án BĐCL giai đoạn 2021-2025 (số 540/QĐ-ĐHNT ngày 24/5/2021)

5. Ban hành các mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan (564/QĐ-ĐHNT ngày 31/5/2021)

6. Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ thực phẩm (565/QĐ-ĐHNT ngày 31/5/2021)

7. Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin (566/QĐ-ĐHNT ngày 31/5/2021)

8. Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Kế toán (567/QĐ-ĐHNT ngày 31/5/2021)

9. Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh (568/QĐ-ĐHNT ngày 31/5/2021)

10. Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Quản lý thủy sản (569/QĐ-ĐHNT ngày 31/5/2021)

11. Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (570/QĐ-ĐHNT ngày 31/5/2021)

12. Kế hoạch TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Quản lý thuỷ sản (485/KH-ĐHNT ngày 16/7/2021)

13. Kế hoạch TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh (486/KH-ĐHNT ngày 16/7/2021)

14. Kế hoạch TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Kế toán (487/KH-ĐHNT ngày 16/7/2021)

15. Kế hoạch TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (488/KH-ĐHNT ngày 16/7/2021)

16. Kế hoạch TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ thực phẩm (489/KH-ĐHNT ngày 16/7/2021)

17. Kế hoạch TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin (490/KH-ĐHNT ngày 16/7/2021)