Văn bản pháp quy

1. Kế hoạch cải tiến nhà trường giai đoạn 2020-2022

2. Kế hoạch xây dựng và phát triển ngân hàng đề thi kết thúc học phần năm học 2020-2021

3. Quy định hoạt động sinh hoạt học thuật tại Trường Đại học Nha Trang (Số 512/QĐ-ĐHTN ngày 13/5/2021)

4. Quyết định thành lập Ban xây dựng Đề án BĐCL giai đoạn 2021-2025 (số 540/QĐ-ĐHNT ngày 24/5/2021)

5. Ban hành các mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan (564/QĐ-ĐHNT ngày 31/5/2021)

6. Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ thực phẩm (565/QĐ-ĐHNT ngày 31/5/2021)

7. Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin (566/QĐ-ĐHNT ngày 31/5/2021)

8. Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Kế toán (567/QĐ-ĐHNT ngày 31/5/2021)

9. Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh (568/QĐ-ĐHNT ngày 31/5/2021)

10. Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Quản lý thủy sản (569/QĐ-ĐHNT ngày 31/5/2021)

11. Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (570/QĐ-ĐHNT ngày 31/5/2021)

12. Kế hoạch TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Quản lý thuỷ sản (485/KH-ĐHNT ngày 16/7/2021)

13. Kế hoạch TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh (486/KH-ĐHNT ngày 16/7/2021)

14. Kế hoạch TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Kế toán (487/KH-ĐHNT ngày 16/7/2021)

15. Kế hoạch TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (488/KH-ĐHNT ngày 16/7/2021)

16. Kế hoạch TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ thực phẩm (489/KH-ĐHNT ngày 16/7/2021)

17. Kế hoạch TĐG CTĐT trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin (490/KH-ĐHNT ngày 16/7/2021)

18. Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 (596/KH-ĐHNT ngày 21/9/2021)

19. Quyết định thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh đại học 2021 (764/QĐ-ĐHNT ngày 19/8/2021)

20. Kế hoạch kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường ĐH Nha Trang

21. Quyết định thành lập Tổ hỗ trợ đào tạo trực tuyến (971/QĐ-ĐHNT ngày 20/9/2021)

22. Quyết định Ban hành quy định đánh giá học phần (981/QĐ-ĐHNT ngày 21/9/2021)