Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lí

* NĂM 2011:
Bộ máy tổ chức trường ĐHNT

Quyết định v/v ban hành Quy định về định danh, định biên CBVC khối hành chính

Quyết định v/v sắp xếp lại nhân sự tại các đơn vị nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2011-2016

Quyết định v/v sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2011-2016

Quyết định v/v ban hành chức năng, nhiệm vụ các đơn vị

* NĂM 2013: 

Quyết định về việc tổ chức lại các Bộ môn thuộc Khoa/Viện đào tạo

* NĂM 2014:

Kết luận về Kế hoạch công tác của Hội đồng xây dựng vị trí việc làm

* DANH MỤC MINH CHỨNG GIAI ĐOẠN 2012 -2017:
 

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày/tháng/năm ban hành

Nơi ban hành

Tiêu chí 2.1: Cơ cấu tổ chức của trường đại học được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường đại học và được cụ thể hoá trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.

H.2.1.1

Mô hình tổ chức của một số Trường đại học ở Việt Nam

Sao chép từ website

Trường ĐHNT

H2.1.2

Đề án thành lập Hội đồng trường gửi Bộ GD&DT

 

Trường ĐHNT

H.2.1.3

Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2011-2016

 

Bộ GD&ĐT

H2.1.4

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHNT

   

H.2.1.5

Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm của các đơn vị và cá nhân trong Trường ĐHNT

QĐ số 1484/QĐ-ĐHNT ngày 04/11/2011

Trường ĐHNT

H.2.1.6

Quyết định thành lập Khoa Đại học Tại chứcKhoa Sau Đại họcTrung tâm Đào tạo Bồi dưỡngPhòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra

 

Trường ĐHNT

H.2.1.7

Quyết định ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và chế độ làm việc của Trưởng/phó khoa, trợ lý khoa và thư ký khoa

 

Trường ĐHNT